STATUTTER FOR TERESE HEGG'S MINNEFOND TIL STØTTE FOR KREFTSYK UNGDOM UNDER BEHANDLING VED SYKEHUS I HELSEREGION VEST.

Det har vært, og vil fra tid til annen bli en del små forandringer i ordlyden  av vedtektene og forandringer i Styrets sammensetning. Dette er blitt/vil bli opplyst i meldinger til Brønnøysundregistrene og/eller til Lotteri og Stiftelsestilsynet.

STATUTTER 

FOR TERESE HEGG'S MINNEFOND

TIL STØTTE FOR KREFTSYK UNGDOM 

under behandling ved sykehus i Helseregion Vest. 1. Grunnkapitalen består av kr 200.000,- (kronertohundretusen 0/00).

 2. Minnefondets formål er å gi en pengesum til kreftsyk ungdom mellom 18 og 25 år som en oppmuntring i en tung hverdag, Pengene skal brukes til noe som er lystbetont og kan skape glede. Utdeling fra fondet skal skje fortrinnsvis til de som ikke har opparbeidet rettigheter fra Folketrygden.

 3. Det årlige beløp til utdeling vil være foregående års avkastning på kapital samt eventuelle gaver.
 4. Utdeling fra fondet tilstrebes å ligge på ca. Kr. 2.000 til 3.000 til hver søker, men beløpene kan justeres noe opp etter 5 år slik at prisindeksen blir fulgt.

 5. Det disponible beløp utdeles til søkerne den 30. November hvert år (Terese Hegg's fødselsdag), første gang den 30. November 2003.

 6. Dersom det ikke er midler til utdeling ett år skal dette utstå til det igjen er midler til normal utdeling.

 7. Opplysning om minnefondet og søknadsfrist kan kunngjøres ved annonsering i Bergens Tidende og LUGGEN, (Medlemsblad for Ungdomsgruppen i Kreftforeningen) og andre tilsvarende tidsskrifter etter Styrets vurdering. Dersom tillatelse gies skal der også settes oppslag ved Onkologiske og kreftbehandlende avdelinger ved de aktuelle sykehusene i Helseregion Vest. Styret skal påse at informasjon om minnefondet skal komme ut til aktuelle samarbeidspartnere i god tid før søknadsfrist. Kreftforeningens nettverk og sosionomer i sykehus er viktige samarbeidspartnere for markedsføring av minnefondet.

 8. Styret skal bestå av 3 - 5 styremedlemmer. Herunder skal minimum ett styremedlem representere familien, minimum ett styremedlem skal representere Kreftforeningen og minimum ett styremedlem skal representere kreftavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus. Bevilgninger/utdelinger fra minnefondet foretaes av Styret. Det betales ikke honorar til Styremedlemmer. 
 9. Grunnbeløpet skal ikke røres før utdeling den 30. November 2020. Deretter skal Minnefondet avvikles over 5 år med årlige bevilgninger på kr. 40.000 pluss fjorårets avkastning og eventuelle gaver. Dersom fondet mottar større gaver, arv e.l. som gjør at det kan være fornuftig å fortsette minnefondet utover 2025 kan styret med  2/3 flertall velge å fortsette fondsutbetalingene og ikke avvikle fondet.

 

    

         Bergen, den 28. august  2014

 

        STYRET:

 

        John A. Hegg             Astrid Småbrekke    Stein-Magne Aksnes

              Sign.                              Sign.                   Sign.                                                  

 

      Odd R. Monge                  Irene Hegg Mikkelsen

              Sign.                            Sign.

 

                       

STYREMEDLEMMER PR 26.november 2018.

Styrets leder:                 John Arne Hegg             Familien  

Styremedlem:                Kari Sælen                    Kreftforeningen 

Styremedlem:                Nina Louise Jebsen         Haukeland Universitetssykehus

Styremedlem:                Stein Magne Aksnes        Ungd.gruppen i Kreftforeningen

Styremedlem:                Lene Merethe Hellesen    Haukeland Universitetssykehus

Vara Styremedlem:         Irene Hegg Mikkelsen      Familien

 • Org. Nr: 986159568
 • Kreftforeningen 
 • Postboks 4 Sentrum
 • 0101 OSLO