Terese Hegg Minnefond

Terese Hegg Minnefond til støtte for kreftsyk ungdom mellom 18 og 25 år under behandling i helseregion Vest ble etablert og registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund like etter at Terese døde den 10. oktober 2002.

Minnefondet er en stiftelse som en gang pr år deler ut en pengesum til unge kreftpasienter under behandling.

Donasjoner/pengegaver til fondet mottas med takk.

Minnefondets konto er i Fana Sparebank
KontoNr : 3411.24.90304.
VIPPS # 92669
Minnefondet er godkjent som mottaker av Grasrotandelen fra Norsk Tipping

Alle donasjoner går uavkortet til minnefondets formål.

Organisasjonsnr er: 986159568.

STATUTTER FOR TERESE HEGG MINNEFOND TIL STØTTE FOR KREFTSYK UNGDOM UNDER BEHANDLING VED SYKEHUS I HELSEREGION VEST.

Det har vært, og vil fra tid til annen bli en del små forandringer i ordlyden  av vedtektene og forandringer i Styrets sammensetning. Dette er blitt/vil bli opplyst i meldinger til Brønnøysundregistrene og/eller til Lotteri og Stiftelsestilsynet.

VEDTEKTER
FOR TERE HEGG MINNEFOND
TIL STØTTE FOR KREFTSYK UNGDOM
under behandling ved sykehus i Helseregion Vest.
Organisasjonsnummer 986159568

  1. Minnefondets formål er å gi en pengesum til kreftsyk ungdom mellom 18 og 25 år som en oppmuntring i en tung hverdag, Pengene skal brukes til noe som er lystbetont og kan skape glede. Utdeling fra fondet skal skje fortrinnsvis til de som ikke har opparbeidet rettigheter fra Folketrygden.

  2. Minnefondets formål er å gi en pengesum til kreftsyk ungdom mellom 18 og 25 år som en oppmuntring i en tung hverdag, Pengene skal brukes til noe som er lystbetont og kan skape glede. Utdeling fra fondet skal skje fortrinnsvis til de som ikke har opparbeidet rettigheter fra Folketrygden.

  3. Det årlige beløp til utdeling vil være foregående års avkastning på kapital samt eventuelle gaver.

  4. Beløpet som tildeles hver søker bestemmes av styret på tildelingsmøtet etter en vurdering av de innkomne søknadene.

  5. Det disponible beløp utdeles til søkerne den 30. november hvert år (Terese Hegg's fødselsdag), første gang den 30. november 2003.

  6. Dersom det ikke er midler til utdeling ett år skal dette utstå til det igjen er midler til normal utdeling.

  7. Opplysning om minnefondet og søknadsfrist kan kunngjøres ved annonsering i Bergens Tidende og LUGGEN, (Medlemsblad for Ungdomsgruppen i Kreftforeningen) og andre tilsvarende tidsskrifter etter Styrets vurdering. Dersom tillatelse gies skal der også settes oppslag ved Onkologiske og kreftbehandlende avdelinger ved de aktuelle sykehusene i Helseregion Vest. Styret skal påse at informasjon om minnefondet skal komme ut til aktuelle samarbeidspartnere i god tid før søknadsfrist. Kreftforeningens nettverk og sosionomer i sykehus er viktige samarbeidspartnere for markedsføring av minnefondet.

  8. Styret skal bestå av 3 - 5 styremedlemmer. Herunder skal minimum ett styremedlem representere familien, minimum ett styremedlem skal representere Kreftforeningen og minimum ett styremedlem skal representere kreftavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus. Bevilgninger/utdelinger fra minnefondet foretaes av Styret. Det betales ikke honorar til Styremedlemmer.

  9. Grunnbeløpet skal ikke røres før utdeling den 30. november 2022. Styret kan med 2/3 flertall på siste styremøte før den 30. november 2022 og påfølgende styremøter før den 30. november (tildelingsmøtet) beslutte oppløsning av Minnefondet. Dersom slik beslutning fattes skal nettobeløpet av Minnefondets verdier etter utdeling av vanlig beløp til søkere og betaling av alle kostnader til årsregnskap etc. doneres i sin helhet til: Stiftelse for Forskning om Diagnostikk og Behandling av Sarkom. Denne stiftelse holder til ved Haukeland Universitetssjukehus. Org. Nr. 998235685. Melding om oppløsning og sletting sendes Stiftelsestilsynet og Brønnøysundregistrene.

Disse Vedtekter vedtatt på styremøte i Terese Hegg Minnefond den 18. mars 2021.

Styremedlemmer PR. 23.november 2022

Styreleder
Irene Hegg
Familien
Styremedlem
Kari Sælen
Kreftforeningen
Styremedlem
Nina Louise Jebsen
Haukeland Universitetssykehus
Vara Styremedlem
Trond Arild Hegg
Familien
Styremedlem
Glenn Fredrik Fletcher
Ungd.gruppen i Kreftforeningen
Styremedlem
Lene Merethe Hellesen
Haukeland

Søknadsskjema 2019

Trykk her for å laste ned søknadsskjema

Søknad sendes pr. post innen den 10. november hvert år til:
Terese Heggs Minnefond
Kreftforeningen distriktskontor Bergen
v/Geir Vangsnes
Postboks 61255892 BERGEN

Sponsorer til Minnefondet

HER REGISTRERES SPONSORER OG GIVERE SOM HAR GITT MERE ENN KR 5000 SIDEN OPPRETTELSEN AV MINNEFONDET.
HER NEVNES OGSÅ FIRMA OG PERSONER SOM HAR HATT OG HAR ET NÆRT SAMARBEIDE  MED MINNEFONDET SAMT PERSONER SOM HAR GITT  MINNEGAVER ELLER LIGNENDE.

The Charity Auction
Kr. 200 000
Silver Sea AS, Bergen
kr 5 000
Nomadic Shipping ASA, Bergen (Green Reefers ASA). Tereses arbeidsgiver
kr 10 000
Haukeland Universitetssykehus, Onkologisk/kirurgisk Avd.
Alltid topp assistanse/behandling av Terese
Kreftforeningen Oslo/Bergen
Regnskap/Rådgiving
Ungdomsgruppen i Kreftforeningen
Reiser/annonsering m.m
Bergens Tidene
Publiserte Tereses dikt og gav 2 gratis annonser av utdelinger fra minnefondet. Hadde også omtale av henne i Tid og Sted og en søndagsutgave
Minnegave etter Arvid Lohne
Minnegave etter Rune Spinnanger
Sopra Steria Bergen
Nettside
Gave til minnefondet i anledning Gudny Ytre-Arne 70-årsdag
Minnegave etter Åse Olsvik (Tereses farmor)

Om Terese Hegg Minnefond

Terese Hegg Minnefond til støtte for kreftsyk ungdom mellom 18 og 25 år under behandling i helseregion Vest ble etablert og registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund  like etter at Terese døde den 10. oktober 2002. Organisasjonsnr er: 986159568.

GI GJERNE EN PENGEGAVE TIL FONDETS KONTO 3411 24 90304. Pengegavene går uavkortet til minnefondets formål.

Før Terese døde  snakket hun endel om hvordan hun følte at det var vanskelig å ikke ha egen rimelig god økonomi  i tiden etter den første operasjonen og avslutning av videregående skole. Hun kjente også mange andre kreftsyke ungdommer som hadde de samme følelsene.

Det var ikke noe økonomisk hjelp å få fra det offentlige da hun ikke hadde opparbeidet rettigheter i Folketrygden, og sosialkontoret kunne (ville) ikke hjelpe før hun hadde brukt opp de sparepengene hun hadde på konto – det vil si konfirmasjonspenger og annen småsparing opp gjennom barne- og ungdomsårene. Terese bodde hjemme i denne tiden og foreldrene var behjelpelig med lommepenger, men hun ville helst klare seg selv. Da Terese ble ansatt i et firma i 1998 bedret denne situasjonen seg betraktelig.

Tereses foreldre bestemte like etter hennes død å opprette et minnefond til støtte for kreftsyk ungdom og donerte kr 150.000 til fondet. I dødsannonsen ble det oppfordret til å gi gaver til minnefondets konto i stedet for blomster. Etter Terese's bisettelse var minnefondet kommet opp i ca. NOK 224.000.

I 2003 hadde  karene som stod bak «The Charity Auction» i Bergen et arrangement til inntekt for kreftsaken. En frisør i Bergen hadde donert en eldre Bentley bil til aksjonen. Inntekten av dette arrangementet var ca NOK 380.000. Arrangørene av The Charity Auction, Mark Pettit og Anthony  Hill bestemte at NOK 200.000 skulle gå til Terese Hegg's Minnefond og resten til den lokale kreftforeningens populære kunstkurs. Dette var meget kjærkomment.

Andre som har gitt penger til Minnefondet er en dame som bestemte at i stedet for at hun skulle få gaver til sin 70-års dag så skulle det gies gaver til Terese Hegg's Minnefond.

Andre familier har også bestemt at ved en persons bortgang, så skulle det, i stedet for blomster til hjemmet eller båren, heller gies en gave til  Minnefondet.

Minnefondets kapital var i oktober 2003 på ca  NOK 457.000 og pr. 31.des 2020 kr 448.000 etter å ha delt ut kr 419.000 siden 2003.

Den første utdelingen fra Minnefondet ble gjort på Terese's fødselsdag den 30. november 2003. Da fikk 3 kreftsyke ungdommer NOK 5000 hver. I 2004 fikk 7 kreftsyke ungdommer NOK 4000 hver. Til sammen er det pr 30. november 2011 utdelt NOK 229.500  til 56 kreftsyke ungdommer.

Utdelingene foretaes av styret i Minnefondet basert på vurdering av søknadskjema. Beløpet som kan utdeles hvert år avhenger av antall kvalifiserte søkere og  avkastningen på fondets midler. Utdelingene foretas hvert år på Tereses fødselsdag den 30. november.

Pr 1. januar 2012 er midlene plassert sammen med Den Norske Kreftforenings midler  og de blir forvaltet av Pareto Finans og DNB. Det er også et beløp stående på konto 3411.24.90304 i Fana Sparebank.
Donasjoner til denne konto er velkomne.